Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza dwa konkursy  zamknięte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Termin naborów wniosków w obu konkursach trwa od 30.10.2017 do 29.12.2017r.

Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17, podziałanie 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

oraz

Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

1. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-003/17 skierowany jest do:
- przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Celem Poddziałania jest budowa lub przebudowa jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie 85% .

Szczegóły na stronie: https://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-2/

2. Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 skierowany jest do:

- spółdzielni mieszkaniowych
- wspólnot mieszkaniowych

W obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich.

Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem:

projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP, takie jak:

- ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych
- wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków)
- przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
- instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE
- budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji
- zastosowanie automatyki pogodowej
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku
- budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła
- instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne
- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego
- opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego
- instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej
- modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- instalacja zaworów podpionowych i termostatów
- tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
- przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie 75 %

Szczegóły na stronie: https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-iii/

 

 

 

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera