Rotacyjna prezydencja. Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE.

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy program 6-miesięczny.

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej.

Prezydencja estońska w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2017
Priorytety prezydencji estońskiej opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej i wspólnych celach sformułowanych przez państwa członkowskie i instytucje UE w deklaracji rzymskiej z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich. Estonia skupi się na ochronie wspólnych wartości, którymi są dobrobyt, bezpieczeństwo, pokój i stabilność w Europie. Będzie dbała o jedność Europy poprzez praktyczne decyzje.

Podczas najbliższego półrocza Estonia ma zamiar kierować się 4 hasłami: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska, bezpieczna Europa, cyfrowa Europa (w tym swobodny przepływ danych) oraz inkluzywna i zrównoważona Europa.

  •     Portal prezydencji estońskiej
  •     Program prac prezydencji estońskiej
  •     Orientacyjny kalendarz posiedzeń w czasie prezydencji estońskiej (1 lipca – 31 grudnia 2017)

Zadania prezydencji
Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych
Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych formacjach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE
Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  •     przewodniczącym Rady Europejskiej
  •     wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

 

źródło: www.consilium.europa.eu


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera