Unia Europejska i jej państwa członkowskie podpisały strategiczny plan, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju. Nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi wspólną wizję i plan działania na rzecz eliminacji ubóstwa i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Porozumienie dostosowuje działania UE do „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”.

Ta wspólnie opracowana strategia w formie wspólnego oświadczenia została podpisana podczas corocznych Europejskich Dni Rozwoju przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego, premiera Malty Josepha Muscata w imieniu Rady i państw członkowskich, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera i wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą Federicę Mogherini.

Nowy „Konsensus europejski w sprawie rozwoju” stanowi kompleksowe wspólne ramy europejskiej współpracy na rzecz rozwoju. Po raz pierwszy ma on zastosowanie w całości do wszystkich instytucji Unii Europejskiej i wszystkich państw członkowskich, które są zdeterminowane, by ściślej ze sobą współpracować.

W nowym konsensusie stanowczo potwierdzono, że likwidacja ubóstwa pozostaje głównym celem europejskiej polityki na rzecz rozwoju. Konsensus uwzględnia w pełni wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju i tym samym dostosowuje działania UE na rzecz rozwoju do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która jest również przekrojowym wymiarem globalnej strategii UE.

Europejscy przywódcy podjęli zobowiązania w trzech dziedzinach:

  1. Uznają oni silne powiązania między różnymi elementami tych działań, obejmującymi rozwój, pokój i bezpieczeństwo, pomoc humanitarną, migrację, środowisko i klimat, jak również kwestie przekrojowe, takie jak: młodzież; równość płci; mobilność i migracja; zrównoważona energia i zmiana klimatu; inwestycje i handel; dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka; innowacyjne zaangażowanie we współpracę z bardziej zaawansowanymi krajami rozwijającymi się oraz mobilizacja i wykorzystywanie zasobów krajowych.
  2. W ramach tego nowego konsensusu przyjmuje się ponadto kompleksowe podejście do środków wdrażania poprzez połączenie tradycyjnej pomocy rozwojowej z innymi zasobami, a także rozsądne strategie polityczne i wzmocnione podejście w kwestii spójności polityki, przypominając, że współpracę UE na rzecz rozwoju zawsze należy postrzegać w kontekście własnych wysiłków podejmowanych przez kraje partnerskie UE. Przedmiotowy konsensus stanowi dla UE i jej państw członkowskich podstawę do zaangażowania się w bardziej innowacyjne formy finansowania rozwoju, wykorzystanie inwestycji sektora prywatnego i zmobilizowanie dodatkowych zasobów krajowych na rzecz rozwoju.
  3. UE i jej państwa członkowskie będą zawierać bardziej zindywidualizowane umowy partnerstwa z szerszym gronem zainteresowanych podmiotów, w tym z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i krajami partnerskimi, na wszystkich etapach rozwoju. Ponadto zoptymalizują jeszcze bardziej wdrażanie tych partnerstw w terenie poprzez lepszą współpracę, z uwzględnieniem odnośnej przewagi komparatywnej poszczególnych państw.

Kontekst

Europa jest światowym liderem w zakresie rozwoju jako największy na świecie darczyńca oficjalnej pomocy rozwojowej. Nowy Konsensus europejski w sprawie rozwoju został uzgodniony wspólnie przez wszystkie instytucje europejskie i wszystkie państwa członkowskie UE w otwarty i przejrzysty sposób, również po konsultacji z innymi partnerami. Stanowi on reakcję Unii na dzisiejsze globalne tendencje i wyzwania, dostosowując działania zewnętrzne UE do Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Agenda 2030 została przyjęta przez społeczność międzynarodową we wrześniu 2015 r., a jej zasadniczą treść stanowi 17 celów zrównoważonego rozwoju i powiązanych celów szczegółowych, które będą realizowane do 2030 r. Po uwzględnieniu wyników innych międzynarodowych szczytów i konferencji, które odbyły się w 2015 r. w Addis Abebie i w Paryżu, społeczność międzynarodowa dysponuje teraz nowymi ambitnymi ramami współpracy wszystkich państw w zakresie wspólnych wyzwań. Po raz pierwszy cele zrównoważonego rozwoju mają powszechne zastosowanie do wszystkich krajów, a UE jest zdeterminowana, by być liderem w ich wdrażaniu.

22 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją koncepcję strategicznego podejścia do kwestii zrównoważonego rozwoju w Europie i na całym świecie, w tym wniosek Komisji dotyczący nowego konsensusu. Od tego czasu Parlament Europejski, Rada pod przewodnictwem Malty i Komisja zaangażowały się w serię intensywnych rozmów międzyinstytucjonalnych mających na celu uzgodnienie nowej wspólnej wizji polityki rozwoju, która będzie stanowiła odpowiedź na Agendę 2030 i inne wyzwania globalne.

Dzięki swojej polityce zewnętrznej i innym realizowanym strategiom politycznym Europa jest liderem, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i Agendę 2030.

Więcej informacji:


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda