Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przygotowała dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WM specjalne narzędzie służące do powiadomień e-mail o aktualnych naborach. Po rejestracji w systemie mogą  Państwo otrzymywać e-mail z informacjami na temat uruchomienia naborów, wszystkich zmian, które pojawią się w trakcie trwania naboru, a także wiadomości o zakończonych ocenach.

Zachęcamy do zarejestrowania się w systemie. Wystarczy wejść na stronę:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/formularze/form,205.html, podać swój adres e-mail i określić jaka tematyka Państwa interesuje.

Możliwości są następujące:

1.      Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

2.      2. Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

3.      3. E-usługi

4.      Rozwój i wprowadzanie innowacji oraz umiędzynarodowienie działalności małych i średnich przedsiębiorstw

5.      Budowa lub przebudowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz sieci dystrybucyjnych średnich i niskich napięć

6.      Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych

7.      Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza (sieci ciepłownicze i chłodnicze oraz transport publiczny)

8.      Zapobieganie katastrofom naturalnym (powodzie i pożary lasów)

9.      Gospodarka odpadami

10.   Zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kulturowych regionu

11.   Wzmocnienie ochrony różnorodności biologicznej regionu

12.   Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

13.   Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

14.   Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej

15.   Inwestycje z zakresu infrastruktury kolejowej

16.   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo oraz osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

17.   Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

18.   Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

19.   Usługi wspierające rozwój ekonomii społecznej oraz tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

20.   Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

21.   Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

22.   Doskonalenie zawodowe uczniów i osób dorosłych (edukacja szkolna oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i programy stypendialne


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda