Komisja wprowadza nowe środki w celu zwalczania kłusownictwa oraz zakazania handlu surową kością słoniową. Przyjmując nowe wytyczne dotyczące przepisów UE w dziedzinie handlu kością słoniową, Komisja Europejska zmierza do wprowadzenia zakazu wywozu starych przedmiotów z surowej kości słoniowej od 1 lipca br.

Decyzja, przewidziana w Planie działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, przyczyni się do zapobieżenia sytuacji, w której legalny handel kością słoniową napędza międzynarodowy przemyt kości słoniowej, który znacznie wzrósł w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Komisja Europejska przyzna również nowe wsparcie finansowe w wysokości 2,25 mln euro Sekretariatowi konwencji CITES, aby ułatwić proces wdrażania decyzji dotyczących międzynarodowego handlu dziką florą i fauną, przyjętych na konferencji stron konwencji CITES w październiku 2016 r.

Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa, powiedział: - Nie możemy przegrać walki z międzynarodowym nielegalnym handlem kością słoniową.Zatrzymując wywóz ciosów słoni i innych okazów surowej kości słoniowej, wywiązujemy się z podjętego zobowiązania. Wypełniamy również zobowiązanie przewidziane w naszym Planie działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą. Wsparcie, jakiego udzielamy krajom rozwijającym się, umożliwi im wdrożenie postanowień konwencji CITES. Ma to fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia postępów w zwalczaniu kłusownictwa oraz w rozwoju zrównoważonego handlu dziką fauną i florą.

Legalny wywóz starych przedmiotów z kości słoniowej z UE do Azji wzrósł od 2012 r. do tego stopnia, że mógłby zacząć napędzać światowy popyt na kość słoniową i służyć za przykrywkę dla nielegalnego handlu kością słoniową. Dotyczy to zwłaszcza ciosów słoni, które stanowią największy odsetek przemycanych przedmiotów z kości słoniowej. Aby rozwiązać ten problem, Komisja przyjęła dziś wytyczne, w których zaleca, aby od 1 lipca 2017 r. państwa członkowskie UE przestały wydawać zezwolenia na wywóz surowej kości słoniowej. Praktycznie oznacza to zaprzestanie wywozu surowej kości słoniowej, z wyjątkiem okazów wykorzystywanych do celów naukowych bądź edukacyjnych. Ponadto w wytycznych, opracowanych w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, zaleca się, aby państwa członkowskie UE rygorystycznie interpretowały przepisy przy udzielaniu zezwoleń na inne formy handlu kością słoniową w celu zagwarantowania legalnego pochodzenia okazów kości słoniowej.

Obecnie obowiązujące w UE przepisy w dziedzinie handlu kością słoniową są bardzo surowe. Zakazują one handlu kością słoniową z wyjątkiem przedmiotów zakupionych przed 1990 r., w którym wszystkie słonie afrykańskie objęto w ramach CITES maksymalną ochroną.

Przyjęcie wytycznych dotyczących handlu kością słoniową stanowi część zobowiązania podjętego przez UE i jej państwa członkowskie w ramach Planu działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą, przyjętego w 2016 r. Stanowi ono również odpowiedź na oczekiwania Parlamentu Europejskiego i społeczeństwa obywatelskiego. W nadchodzących miesiącach Komisja zgromadzi dane i przeprowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami i przedstawicielami społeczeństwa, aby zorientować się, jakie jeszcze ograniczenia handlu kością słoniową są konieczne.

Kontekst
Pomimo międzynarodowego zakazu handlu kością słoniową nielegalne polowania na słonie i przemyt kości słoniowej osiągnęły rekordowe poziomy. Szacuje się, że w wyniku nielegalnych polowań rocznie ginie od 20 000 do 30 000 słoni afrykańskich. W 2015 r. skonfiskowano ponad 40 ton kości słoniowej. Wzrastający w Azji popyt na produkty z kości słoniowej jest jedną z głównych przyczyn tego rosnącego przemytu.

UE od dawna wspiera konwencję CITES, która reguluje międzynarodowy handel okazami około 35 000 gatunków zwierząt i roślin. Na ostatnim spotkaniu 183 stron konwencji CITES w październiku 2016 r. podjęto szereg ważnych decyzji mających na celu walkę z nielegalnym handlem dziką fauną i florą. Kwota 2,25 mln euro, która ma zostać przekazana Sekretariatowi konwencji CITES, wspomoże proces wdrażania tych decyzji. Pieniądze zostaną wykorzystane, aby umożliwić stronom konwencji CITES zagwarantowanie legalnego i zrównoważonego charakteru międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami morskimi (takimi jak rekiny, płaszczki czy węgorze), rozwiązanie kwestii związanych z nielegalnym handlem zwierzętami wyhodowanymi w niewoli oraz zwiększenie zdolności krajów rozwijających się w zakresie realizacji ich zobowiązań podjętych w ramach konwencji CITES. Środki te są uzupełnieniem programów wspieranych przez UE mających na celu zwalczanie handlu dziką fauną i florą, takich jak program „Ograniczenie nielegalnego zabijania słoni i innych gatunków zagrożonych wyginięciem” lub projekt dotyczący egzekwowania prawa w dziedzinie nielegalnego handlu dziką fauną i florą i zarządzania popytem na okazy dzikiej fauny i flory w Azji, realizowany pod egidą UNODC (Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości) i konwencji CITES. W najbliższych miesiącach UE zwiększy pomoc finansową i wsparcie na rzecz budowania zdolności w zakresie zwalczania nielegalnego handlu dziką fauną i florą.

Więcej informacji:

źródło: www.ec.europa.pl


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda