Centralny Europejski Bank Centralny

Funkcja: zarządzanie euro oraz polityką pieniężną strefy euro
Członkowie: krajowe banki centralne strefy euro
Siedziba: Frankfurt nad Menem, Niemcy
Strona www: www.ecb.europa.eu

Celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymanie stabilności waluty w strefie euro przez zapewnienie niskiego i stabilnego poziomu inflacji cen konsumpcyjnych.

Europejski Bank Centralny jest niezależną instytucją
i podejmuje decyzje, nie zasięgając ani nie przyjmując instrukcji od rządów ani od pozostałych instytucji UE.

Europejski Bank Centralny utworzono wraz
z wprowadzeniem euro w 1998 r. z zadaniem zarządzania polityką pieniężną w strefie euro. Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen. Jest ona zdefiniowana jako stopa inflacji cen konsumpcyjnych wynosząca nieznacznie poniżej 2% rocznie. EBC działa na rzecz wsparcia zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego
w Unii Europejskiej.

Europejski Bank Centralny jest instytucją unii gospodarczej
i walutowej (UGW), do której należą wszystkie państwa członkowskie UE. Ostatnim etapem UGW jest przystąpienie do strefy euro i przyjęcie jednej waluty – euro. Nie wszystkie państwa członkowskie UE należą do strefy euro. Niektóre z nich nadal przygotowują swoje gospodarki do przystąpienia, a w stosunku do innych obowiązują klauzule umożliwiające im pozostanie poza strefą euro.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda