Trybunał Sprawiedliwości

Funkcja: wydawanie orzeczeń w sprawach, które zostały przed niego wniesione
Trybunał Sprawiedliwości: po jednym sędzi z każdego państwa UE; ośmiu rzeczników generalnych
Sąd: po jednym sędzi z każdego państwa UE
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej: siedmiu sędziów
Siedziba: Luksemburg
Strona www: www.curia.europa.eu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) dopilnowuje, by przepisy unijne były interpretowane
i stosowane tak samo we wszystkich państwach członkowskich. Innymi słowy Trybunał dopilnowuje, by przepisy te były identyczne zawsze, dla wszystkich stron i we wszystkich okolicznościach. W tym celu Trybunał kontroluje legalność działań instytucji UE, dopilnowuje, by państwa członkowskie wypełniały swoje obowiązki, i – na wniosek sądów krajowych – dokonuje wykładni przepisów unijnych.

Trybunał jest uprawniony do rozstrzygania w sporach między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi.

Trybunał jest podzielony na dwa główne organy:

  1. Trybunał Sprawiedliwości – który zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami,
  2. Sąd – który orzeka we wszystkich sprawach na podstawie skarg o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz na podstawie niektórych takich skarg wniesionych przez państwa członkowskie.

Ponadto istnieje także Sąd do spraw Służby Publicznej, który orzeka w sporach między Unią a urzędnikami służby cywilnej UE.

Trybunał orzeka w sprawach, które zostały przed niego wniesione.

Cztery najbardziej powszechne rodzaje spraw to:

  1. Orzeczenia w trybie prejudycjalnym
  2. Postępowanie w sprawie uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego
  3. Skarga o stwierdzenie nieważności
  4. Skargi na zaniechanie działania

W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego, dzięki czemu reprezentowane są w nim wszystkie krajowe systemy prawne Unii. Trybunał jest wspierany przez ośmiu rzeczników generalnych, którzy przedstawiają uzasadnione opinie w sprawach wniesionych do Trybunału. Zadanie to pełnią publicznie i bezstronnie.

Sąd składa się również z sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na okres sześciu lat.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda