Rada Europejska

Funkcja: określa kierunki i priorytety polityki
Członkowie: szefowie państw lub rządów z każdego państwa członkowskiego, przewodniczący Rady Europejskiej
i przewodniczący Komisji Europejskiej
Siedziba: Bruksela
Strona www: www.european-council.europa.eu

Rada Europejska gromadzi najwyższych przywódców politycznych UE, tj. premierów i prezydentów oraz przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji. Spotykają się oni co najmniej cztery razy w roku, by wyznaczyć kierunek rozwoju i priorytety dla UE jako całości.
W posiedzeniach uczestniczy również Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

Rada Europejska

Spotkanie na szczycie, w którym uczestniczą szefowie państw lub rządów wszystkich państw UE – stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami członkowskimi. Na posiedzeniach Rady Europejskiej przywódcy podejmują na zasadzie konsensusu decyzje dotyczące ogólnego kierunku i priorytetów Unii oraz dają jej impulsy niezbędne do rozwoju.

Rada Europejska nie przyjmuje aktów prawodawczych. Pod koniec każdego ze swoich posiedzeń wydaje tzw. konkluzje, które odzwierciedlają najważniejsze wnioski wynikające z dyskusji i podsumowują podjęte decyzje, w tym działania następcze. Konkluzje określają główne kwestie, którymi ma zająć się Rada, tj. posiedzenia ministrów. Mogą również zawierać skierowane do Komisji Europejskiej wezwanie o przedstawienie wniosków ustawodawczych dotyczących konkretnego wyzwania lub określonej szansy, przed którymi stoi Unia.

Posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się, co do zasady, co najmniej dwa razy w ciągu półrocza. Istnieje możliwość zwołania dodatkowych posiedzeń (nadzwyczajnych lub nieformalnych) w celu zajęcia się pilnymi kwestiami, które wymagają podjęcia decyzji na najwyższym szczeblu, na przykład w zakresie spraw gospodarczych lub polityki zagranicznej.

Prace Rady Europejskiej koordynuje Przewodniczący Rady Europejskiej, który jest odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń Rady Europejskiej i przewodniczenie im oraz za prowadzenie prac Rady Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej reprezentuje Unię na zewnątrz. Reprezentuje on – wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – interesy Unii w zakresie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. Przewodniczący wybierany jest przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku, a jego kadencja może zostać jednokrotnie odnowiona.

Większość decyzji Rada Europejska podejmuje w drodze konsensusu. W pewnych przypadkach stosuje się jednak większość kwalifikowaną. Odnosi się to do takich kwestii, jak wybór przewodniczącego Rady Europejskiej, powoływanie Komisji i mianowanie Wysokiego

Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

W głosowaniach Rady Europejskiej uczestniczyć mogą jedynie szefowie państw lub rządów.

Radę Europejską wspomaga Sekretariat Generalny Rady.


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się do newslettera


Błędny adres E-mail
  „Zgodnie z przepisem art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zw. dalej UODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Gmina Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości newsletter o działalności punktu Europe-Direct Piaseczno. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Dane podaję dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z usługi. Jestem świadoma/y, że przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
Wymagana zgoda