Parlament Europejski

Funkcja: organ prawodawczy UE wybierany w wyborach bezpośrednich
Członkowie: posłowie do Parlamentu Europejskiego
Siedziba: Strasburg, Bruksela i Luksemburg
Strona www: www.europarl.eu

Posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE, aby reprezentować ich interesy. Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat i wszyscy obywatele UE w wieku powyżej 18 lat (16 lat w Austrii) są uprawnieni do głosowania. Oficjalna siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się
w Strasburgu (Francja), ale instytucja ta ma trzy miejsca pracy: Strasburg, Brukselę (Belgia) i Luksemburg. Główne posiedzenia całego Parlamentu, zwane sesjami plenarnymi, odbywają się w Strasburgu 12 razy w roku. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli. W Brukseli spotykają się również komisje parlamentarne.

Skład Parlamentu Europejskiego

Miejsca w Parlamencie Europejskim są rozdzielone między państwa członkowskie na podstawie reprezentowanego przez nie odsetka ludności UE. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014r. całkowita liczba posłów do PE to 751. W Parlamencie Europejskim partie krajowe zrzeszają się w ramach ogólnounijnych ugrupowań politycznych.

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje:

  1. funkcja ustawodawcza - PE dzieli z Radą władzę prawodawczą, czyli kompetencję do uchwalania aktów prawodawczych. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez obywateli, przyczynia się do zapewnienia legitymacji demokratycznej prawa europejskiego;
  2. funkcja nadzorcza - Parlament sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami UE, zwłaszcza nad Komisją. W gestii Parlamentu Europejskiego leży zatwierdzanie lub odrzucanie kandydatur na przewodniczącego Komisji i komisarzy. Ma on ponadto prawo do udzielenia całej Komisji wotum nieufności;
  3. funkcja budżetowa - Parlament decyduje wraz z Radą o budżecie UE, może zatem wpływać na wydatki UE. Parlament przyjmuje lub odrzuca budżet w całości na zakończenie procedury budżetowej.

Sposób działania Parlamentu Europejskiego

Parlament wybiera swojego przewodniczącego na kadencję trwającą dwa i pół roku. Przewodniczący reprezentuje Parlament wobec pozostałych instytucji UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Wspiera go 14 wiceprzewodniczących. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego podpisuje wraz z przewodniczącym Rady wszystkie akty prawodawcze po ich przyjęciu.

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera