Fundusze Europejskiej to środki przekazywane do wspólnego budżetu przez wszystkie Państwa członkowskie. Celem wsparcia ze środków UE jest przede wszystkim wzrost konkurencyjności państw oraz regionów wspólnoty.

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, korzystaliśmy z tzw. pomocy przedakcesyjnej. Była to pomoc dla wszystkich krajów starających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Po wstąpieniu do UE uzyskaliśmy nowe możliwości dotyczące wsparcia. Po raz pierwszy mogliśmy korzystać ze środków unijnych, na takich samych zasadach, jak inne państwa członkowskie.

W kolejnym okresie programowania, na lata 2007-2013, Polska uzyskała wsparcie na rozwój zarówno całego kraju, jak i regionu, na rozwój zasobów ludzkich oraz na zbliżenie poziomu życia w Polsce do europejskich standardów.

Informacje na temat funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W Polsce dokumentem określającym sposób organizacji i wydatkowania Funduszy Europejskich jest Narodowa Strategia Spójności, zaakceptowana przez Komisję Europejską. Jej głównym celem jest tworzenie warunków mających sprzyjać konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.

Nowa perspektywa 2014 - 2020

W nowej pespektywie finansowej na lata 2014- 2020 realizowane będą programy regionalne i programy krajowe.
W ramach polityki spójności Polska będzie mogła inwestować m.in. w badania naukowe oraz ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.  W ramach funduszy polityki spójności będą realizowane krajowe programy, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej oraz 16 programów regionalnych (RPO). Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020.

Programy Operacyjne w nowej perspektywie:

 1. Inteligentny Rozwój

  Jest kontynuacją Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  PO IR będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidziane w programie obszary wsparcia to: budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami, rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
  Wsparcie w ramach programu adresowane będzie do: przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu (parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe).

  Program obejmuje 4 osie priorytetowe:

  Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo – przemysłowe.
  Oś Priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
  Oś Priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw.
  Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego.
   
 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

  Jest kontynuacją Programu Infrastruktura i Środowisko z perspektywy 2007-2013. Celem tego programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Program ten będzie źródłem finansowania wsparcia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów, w tym także ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. W ograniczonym zakresie wspieranie będzie włączenie społeczne i walka z ubóstwem, promowanie zrównoważonego transportu oraz usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktur sieciowych. Program w sposób szczególny będzie promował miasta przeznaczając im środki finansowe w obszarze transportu oraz podniesienia efektywności energetycznej. Program obejmuje 10 osi priorytetowych.

  Program obejmuje 10 osi priorytetowych:

  Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
  Oś priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
  Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.
  Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast.
  Oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
  Oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.
  Oś priorytetowa VII: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
  Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
  Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


   
 3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

  Jest „następcą” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program będzie wspierać następujące obszary: 1) zatrudnienie i mobilność pracowników, 2) włączenie społeczne i walkę
  z ubóstwem, 3) inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, 4) wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

  Celem programu jest pomoc osobom młodym w podjęciu zatrudnienia (np. staże, praktyki zawodowe, szkolenia, dopłaty do firm na zatrudnienie osób młodych), wsparcie przedsiębiorczości osób młodych (np. dotacja na założenie własnej firmy). Program przewiduje środki na kształcenie studentów i doktorantów w rozwoju kompetencji kluczowych, rozszerzenie oferty studiów w językach obcych oraz realizację studiów we współpracy z pracodawcami. Założeniem programu jest indywidualizacja pomocy dla osób bezrobotnych, modernizacja programów nauczania, stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uproszczenia prawa, usprawnienia w sądach gospodarczych, lepsze usługi publiczne dla firm.

  Program obejmuje 6 osi priorytetowych:

  Oś Priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy.
  Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
  i edukacji .
  Oś Priorytetowa III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju .
  Oś Priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa .
  Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia.
  Oś Priorytetowa VI: Pomoc Techniczna.

 4. Program Polska Wschodnia

  Jest „następcą” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. POPW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych
  w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.
  Celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także lepsze wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej.
   
 5. Program Polska Cyfrowa

  Jest to nowy program krajowy (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: 1) poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,2) rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, 3) zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie. Głównym celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Fundamenty to: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Beneficjentami programu będą mogły być: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa.

   Program obejmuje 4 osie priorytetowe:

  Oś priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.
  Oś priorytetowa II. E-administracja  i otwarty rząd.
  Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
  Oś priorytetowa IV. Pomoc techniczna.

 6. Program Pomoc Techniczna (POPT)

  Podobnie jak POPT z perspektywy 2007-2013, będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności UE w latach 2014-2020 w Polsce.  Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę
  w latach 2014-2020.
  Program ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.
   
 7. 16 programów regionalnych (RPO)

  Komisja Europejska zatwierdziła także 16 programów dla poszczególnych województw, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Celem programu jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu, co również znajdzie swoje odzwierciedlenie w regionalnych inteligentnych specjalizacjach. Poniżej informacje dotyczące poszczególnych osi priorytetowych:

  Oś Priorytetowa I: Wykorzystywanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce.

  Cel tematyczny: Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji.

  Typ beneficjenta: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, przedsiębiorstwa.

  Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza.

  Cel tematyczny:Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

  Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych przez obywateli oraz przedsiębiorców.

  Typ beneficjenta: administracja rządowa; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
  i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia- posiadające kontrakt z NFZ; spółki, w których większość udziałów lub akcji posiadają samorządy terytorialne; szkoły i placówki oświatowe; uczelnie wyższe; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; osoby i instytucje z województwa mazowieckiego; przedsiębiorstwa.

  Oś Priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości.

  Cel tematyczny: Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),

  Typy beneficjentów: MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organizacje pozarządowe; powiązania kooperacyjne, w tym klastry; porozumienia/konsorcja ww. beneficjentów; proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacyjności.

  Oś PriorytetowaIV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

  Cel tematyczny: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

  Typy beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; MŚP; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; organizacje pozarządowe;

  Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku.

  Cel tematyczny: Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
  i zarządzania ryzykiem.

  Cel szczegółowy: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

  Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; spółki wodne i ich związki; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Ochotnicze Straże Pożarne i ich związki.

  Oś Priorytetowa VI: Jakość życia.

  Cel tematyczny: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka dyskryminacja.

  Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia np. LGD;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i instytucji społecznej; kościoły
  i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; przedsiębiorstwa
  w tym przedsiębiorstwa społeczne; instytucje edukacyjne; jednostki naukowe; instytucje rynku pracy; podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

  Oś Priorytetowa VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego.

  Cel tematyczny: Promowanie zrównoważonego transportu przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej.

  Typ beneficjenta: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

  Oś Priorytetowa VIII: Rozwój rynku pracy.

  Cel tematyczny:  Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

  Typ beneficjentów:wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
  i dużych przedsiębiorstw.

  Oś Priorytetowa IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

  Cel tematyczny:Wspieranie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

  Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na postawie przepisów odrębnych).

  Oś PriorytetowaX: Edukacja dla rozwoju regionu.

  Cel tematyczny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

  Typ beneficjenta: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na postawie przepisów odrębnych).

  Oś Priorytetowa XI: Pomoc Techniczna.

Informacje na temat nowej perspektywy: www.mir.gov.pl

 Perspektywa 2007- 2013

 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

  Przeznaczony jest w szczególności dla przedsiębiorstw realizujących inwestycje innowacyjne w skali ponadregionalnej. W ramach PO IG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

  Szczegółowe informacje dotyczące POIG: www.poig.gov.pl
   
 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 

  Skoncentrowany jest na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów. Celem jest rozwój infrastruktury technicznej przy jednoczesnym rozwijaniu spójności terytorialnej oraz przy zachowaniu i ochronie środowiska, zdrowia, tożsamości kulturowej.

  Szczegółowe informacje dotyczące PO IiŚ: www.pois.gov.pl
   
 3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

  Skoncentrowany jest na budowie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz na rozwoju zasobów ludzkich poprzez kształcenie, szkolenia, pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej i rozmaitych inicjatyw społecznych. Wśród obszarów wspieranych przez PO KL są m.in. działania służące: poprawie jakości pracy urzędów, poprawie jakości opieki zdrowotnej, wsparciu szkolnictwa wyższego i systemu oświaty, wsparciu lokalnych inicjatyw edukacyjnych oraz wsparciu instytucji ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych).

  Szczegółowe informacje dotyczące PO KL: www.efs.gov.pl
   
 4. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) 

  Środki z tego programu wspomagają rozwój województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Celem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Każde z pięciu wymienionych województw, oprócz środków przyznanych
  w ramach programów regionalnych oraz możliwości dofinansowania rozmaitych przedsięwzięć ze środków centralnych, posiada dodatkowe źródło wsparcia – program stworzony specjalnie na rozwój tych terenów.

  Szczegółowe informacje dotyczące PO RPW: www.polskawschodnia.gov.pl
   
 5.  Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

  Zadaniem programu jest wsparcie instytucji administracji rządowej, które odpowiadają za funkcjonowanie systemu wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce na poziomie centralnym. Dzięki PO PT zatrudniane są osoby, które obsługują ten system, biorą udział w szkoleniach i podnoszą kwalifikacje. Ze środków programu finansowana jest także informacja o funduszach unijnych i ich promocja, a także narzędzia informatyczne potrzebne do gromadzenia danych o realizowanych w Polsce projektach.

  Szczegółowe informacje dotyczące PO PT: www.popt.gov.pl
   
 6. Europejska Współpraca Terytorialna

  Program o międzynarodowym charakterze. Wsparcie w nim otrzymują tylko działania realizowane wspólnie przez partnerów z różnych krajów. Wszystkie programy współpracy terytorialnej obejmują co najmniej dwa państwa Unii Europejskiej. W drodze negocjacji państwa – partnerzy, wybierają jedno, które będzie pełniło funkcję Instytucji Zarządzającej.

  Szczegółowe informacje dotyczące EWT: http://www.ewt.gov.pl.
   
 7. 16 programów regionalnych (RPO)
   

Oprócz wymienionych programów centralnych (krajowych), istnieje 16 programów regionalnych (RPO), które zastąpiły Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Regionalne Programy Operacyjne są zarządzane i wdrażane przez władze samorządowe województwa (Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw).

Szczegółowe informacje dotyczące RPO: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO

 


Polub Nas na FACEBOOK

Zapisz się do Newslettera